Strona głównaUncategorizedOferta edukacyjna: Szczecin i Stargard Szczeciński

Oferta edukacyjna: Szczecin i Stargard Szczeciński

Collegium Balticum specjalizuje się w ofercie edukacyjnej studiów trzech kierunków: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pedagogiki i Informatyki. Tym samym na jej absolwentów czekają ogromne sektory rynku pracy: służb związanych z bezpieczeństwem, placówek i instytucji edukacyjnych oraz branż i firm informatycznych. W ciągu wielu lat działalności Collegium Balticum misją uczelni stało się zapewnienie studentom umożliwiających rozwój i działalność zawodową w wybranym zawodzie specjalistycznych umiejętności.

Uczelnia zapewnia komfortowe warunki nauki, które przekładają się na perspektywy przyszłej lub kontynuowanej pracy w zawodzie. Dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną, do której należy między innymi biblioteka, mediateka oraz wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem słuchaczom wiedzy ogólnej i specjalistycznej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa wykwalifikowana kadra, wszystkie zaś fakultety są sprofilowane w sposób praktyczny, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez autorytety w swoich dziedzinach przeważają nad wykładami akademickimi. Znaczna część ćwiczeń odbywa się poza budynkiem szkoły – w instytucjach i firmach partnerskich, w których studenci odbywają praktyki, najlepsi z nich zaś znajdują pracę jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Umożliwiające ukończenie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum można kończyć jednocześnie ze zdobywaniem tytułu licencjata lub magistra, czyli bez wydłużania toku studiów. Organizacja tego procesu jest prosta i dopasowana do potencjału studentóworaz modyfikowana na bieżąco zgodnie z ich oczekiwaniami. Dzięki elastycznym planom zajęć i innym udogodnieniom studenci Collegium z łatwością łączą życie zawodowe ze studenckim i osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na rynku edukacyjnym oferta korzystna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje najwięcej, jeśli chodzi o zapewnienie możliwie najlepszych kompetencji zawodowych i przygotowanie do wykonywania wybranej ścieżki zawodowej jest świadomie wybierana zarówno przez młodzież stawiającą pierwsze kroki na drodze kariery, jak i dorosłych wzbogacających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Wyczerpujący wykaz wyróżnień oraz informacje z życia uczelni można znaleźć na jej stronie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy pełną ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Typ studiów licencjackich i inżynierskich jest powszechnie wykorzystywany w systemach edukacyjnych Europy. Tytuł zawodowy licencjata uzyskiwany po studiach I-go stopnia to odpowiednik angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji posiadacz dyplomu studiów pierwszego stopnia uzyskuje – po obronie pracy licencjackiej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na tych studiach wymaga wcześniejszego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach magisterskich.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie poniższe kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów jest często wybierany przez osoby interesujące się karierą w służbach mundurowych lub pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do tematyki sugerowanej przez tytuł, a dzięki podpisanym przez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – słuchacze kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwione wejście w życie zawodowe.

Kandydaci na studia mogą wybrać spośród trzech specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne na Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności oraz adekwatną do wymogów współczesności wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, która pozwala zawodowo pomagać innych osobom oraz rozwijać swój potencjał stosownie do warunków. Kierunek pedagogika został przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych oraz wrażliwych na potrzeby otoczenia.

Studenci mają możliwość realizować się w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Dietetyka

Zapotrzebowanie na przygotowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest obecnie bardzo duże, a w przyszłości ma jeszcze wzrosnąć. Wybór tego kierunku to gwarancja rzetelnego przygotowania do zadań zawodowych związanych z żywnością i żywieniem zarówno osób zdrowych, jak i chorych. Studiowanie dietetyki to doskonała decyzja dla każdego, kto jest zainteresowany zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

Aktualnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

 • Psychodietetyka,
 • Dietetyka sportowa.

Pedagogika specjalna

Różnorodność zadań przed którymi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga odpowiedniego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej został przygotowany z myślą o osobach pomocnych, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

W ramach tego kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Pedagogika resocjalizacyjna.

Informatyka (studia inżynierskie)

Absolwenci informatyki na Collegium Balticum mają znakomite możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera i pewny zawód. Pracę w renomowanych firmach znajdują jeszcze przed zakończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają profesjonaliści w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i praktycznie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, osoby kreatywne i myślące nieszablonowo oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym wybierają następujące specjalności:

 • Technologie internetowe,
 • Programista systemów wbudowanych,
 • Tester oprogramowania,
 • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

Uczelnia także zawiera w swojej ofercie kursy informatyczne.

STUDIA MAGISTERSKIE

Poziom studiów magisterskich to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej określane jako „studia uzupełniające magisterskie”. Taka forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten wynika z zaleceń Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Zakończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

Na kandydatów czekają zaś następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji pozyskanych podczas studiów licencjackich i poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Po każdej wybranej specjalności absolwenci kierunku posiadają wysokie kwalifikacje i znakomite perspektywy kariery. Na osoby rzetelne, odporne na stres, odważne izdyscyplinowane czekają następujące specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
 • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
 • Ochrona bezpieczeństwa danych,
 • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
 • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji oraz diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, wrażliwość na innych i interdyscyplinarność to tylko niektóre cechy absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

Studia te podnoszą w znaczący sposób kompetencje intelektualne i umiejętności niezbędne do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Są bardzo dobrą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci otrzymują tytuły zawodowe magistra pedagogiki w zakresie wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia wyzwania w postaci doktoratu. Mają też możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego w ramach oferowanych przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to następujące specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

STUDIA PODYPLOMOWE

By rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni.

Studia podyplomowe jako odmienna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma nauczania są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji w proponowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry. Oferta studiów jest przystosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i nieustannie zmieniających się wymagań rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznym klimacie pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin ma swoje oddzielne kierunki. Fakultety kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej są tożsame, dlatego w poniższym zestawieniu występują jako pojedyncze zestawienie.

Informatyka

Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to poniższe kierunki:

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Kierunek ten jest to szansa dla osób, które pragną uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w sektorach połączonych z bezpieczeństwem informatycznym, między innymi w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a także Biurach Zarządzania Kryzysowego innych urzędów administracji państwowej oraz w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych i osobowych, oraz informacji niejawnych. Kierunek koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, likwidowaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów obejmuje zajęcia powiązane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

Informatyka dla nauczycieli

Priorytetem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia dające kwalifikację adresowane do nauczycieli, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania takich lekcji jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami są osoby, mające przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

Inżynieria wymagań

Program studiów tego kierunku opiera się na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB oraz na wyśrubowanych praktykach branżowych związanych ze standardami ISO i IEEE. Ukończenie kierunku inżynierii wymagań ułatwia drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB lub REQB. Studia przekazują wiedzę teoretyczną oraz uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej i inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące analizowania firmy (jego procesów biznesowych i środowiska ekonomicznego) i ustalania celów biznesowych. Formuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizy tych wymagań oraz opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

Menedżer systemów zarządzania jakością

Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, zajmującej się homologacją wyrobów oraz systemów zarządzania, dostarczającej rozwiązań dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla tych, którzy zajmują zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po ukończeniu kierunku słuchacze są przygotowani do podejścia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu oraz po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można też rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest zyskanie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych w opracowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Finalizując studia,słuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Oferta studiów tego kierunku skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które pragną uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w administracji publicznej lub w komórkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia dają możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w owym zakresie. Program obejmuje zagadnienia audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w różnego rodzaju organizacjach, kryptografii i mechanizmów zabezpieczeń, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz problematykę standardów bezpieczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

Testowanie oprogramowania

Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, programie certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych doświadczeniach branżowych związanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, jak i klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Gwarantuje uzyskanie szerokiej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać podczas wdrażania norm jakościowych (np. ISO 9001), czy ulepszaniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia także podejście do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach będących na początku kariery zawodowej w IT i osobach pragnących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania oraz kontroli jakości oprogramowania.

Zarządzanie projektami

W czasie studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi pomagających w takim zarządzaniu. Kadrę dydaktyczną opisywanego kierunku stanowią wieloletni praktycy, doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum współpracuje z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do dedykowanych egzaminów zaraz po ukończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to następujące kierunki:

Ochrona osób i mienia

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy mających umiejętności stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego udziału w pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów i imprez masowych, – firmach zajmujących się projektowaniem i realizacją systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach sprzedaży środków ochrony, – agencjach detektywistycznych.

Psychologia śledcza

Psychologią śledczą można określić nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym, lub jako zespół przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, a wykorzystujących wiedzę psychologiczną. Studia na tym kierunku są dedykowanedla osób, które zawodowo zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii i medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości w roli biegłych i ekspertów, a także na wszystkich którzy pragną uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w obszarze psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum mogą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania psychologii w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności z takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – odkrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka i kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Collegium Balticum przygotowało program kształcenia na tym kierunku z myślą o osobach, które mając wyższe wykształcenie pragną podjąć pracę jako urzędnicy w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych oraz innych organizacjach.
Zakres tematów studiów tego kierunku obejmuje m.in.:

 • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
 • geografię gospodarczą oraz zagadnienia rozwoju regionalnego,- zagadnienia współpracy samorządu terytorialnego z NGO w sferze polityki społecznej,
 • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promocję jednostek samorządu terytorialnego.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Podjęcie studiów na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę w dziedzinie zadań administracji publicznej, a także tematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnień związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Słuchacze zostają również przygotowani w pewnym stopniu do rozwiązywania konfliktów i współpracy z negocjatorami. Kierunek przygotowano z myślą o osobach, które są posiadaczami dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych albo samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego takich jak Interpol. Tematyka zajęć obejmuje między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu i sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, a także system bezpieczeństwa europejskiego.

Zarządzanie kryzysowe

Wzrost znaczenia dziedziny zarządzania kryzysowego jest wynikiem pojawienia się nowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, do których należą zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów na stanowiskach związanych zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych m.in. przy klęskach żywiołowych. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontrolowaniu sytuacji kryzysowych w drodze zaplanowanych działań, usuwania skutków sytuacji kryzysowych i pełnienia obowiązków związanych z procesami odtwarzania i infrastruktury krytycznej.

Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Integracja sensoryczna (nowość)

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej słuchacze zyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek funkcjonuje przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia pozwalają zdobyć uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogątakże tworzyć swoją praktykę w ramach działalności gospodarczej w zakładach integracji sensorycznej.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Kierunek ten jest dedykowany absolwentom szkół wyższych, którzy są posiadaczami dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, albo innych. Program został zaprojektowany tak, by dostarczać zasobów wiedzy o coachingu i mentoringu oraz narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich charakterystycznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz rozszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją właściwych postaw. Jako projekt rozwojowy,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie przygotowuje do pracy w roli coacha i mentora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w środowisku edukacji.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

SSW Collegium Balticum przygotowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem prawidłowych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym kierunku pozwalają zdobyć kompetencje prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, a także poradnictwa i konsultacji w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, punkty przedszkolne i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Są to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych pomocą w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniemindywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego. Kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają możliwości podjęcia pracy urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkoleniowych i innych ośrodkach.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykursu zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, zasadami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa oraz zasadami przygotowania do zagrożeń. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć to między innymi:

 • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
 • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kurs ten czeka na nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy uzyskają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci zyskują znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstawowych zasad logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkolą w zakresie zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) oraz konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych opartych na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

Są to studia podyplomowe przygotowane dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych winstytucjach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniami. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Pracują także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, NGO, w poradniach, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach i firmach organizujących czas wolny. Podczas studiów są przygotowywani do podejmowania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych na rzecz integracji ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Udział w tym programie studiów umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Studenci pogłębiają wiedzę na temat zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej oraz psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracowania z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym, a także innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Studia te zostały przygotowane z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które chcą podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kursu wyróżniają się następujące dziedziny:

 • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
 • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
 • zagadnienia wydawnicze oraz księgarskie,- marketing w bibliotece

Informatyka dla nauczycieli

Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia

Celem kierunku jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych i innych, w których prowadzona jest praktykę logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje też uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

Mediacje i negocjacje

Kierunek dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic oraz dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą w zakresie mediacji i negocjacji. Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnieniajak: – zagadnienia z obszaru prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu oraz asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych i edukacyjnych.

Nauczyciel etyki

Studia te są przeznaczone dla nauczycieli mających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesności, zagadnienia etyki indywidualnej i społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest również poszerzanie umiejętności związanych z kreatywnością, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznego spojrzenia na problemy etyczne, rozwijania umiejętności komunikacji, sposobów prowadzenia dyskusji i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego nauczania zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Studia te oferują też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Kluczowym elementem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako strategia przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia oraz samodoskonalenia zawodowego.

Oligofrenopedagogika

Celem kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i rozszerzanie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, doktórych chodzą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności są podstawą do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi.

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

  • organizację i zarządzanie w oświacie

,

  • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

,

  • komunikację społeczną

,

  • elementy prawa oświatowego oraz prawa pracy

,

  • administrację i ekonomię

,

 • marketing i zarządzanie w oświacie.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie tego kierunku umożliwia osobom z przygotowaniem pedagogicznym prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje również kwalifikacje do samodzielnej pracy w zakresie BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodnym z obowiązującymi w UE przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu.

Tematyka zajęć to między innymi:

 • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
 • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
 • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
 • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek ten oferuje przygotowanie niezbędne do działalności opiekuńczej związanej z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz tymi, które wymagają specjalistycznej opieki i terapii. Opisywane studia cieszą się zainteresowaniem osób, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwalają na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domów dziecka, bursy, internatu albo ośrodka szkolno-wychowawczego.

Program zajęć obejmuje przede wszystkim:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pedagogikę opiekuńczą oraz metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodykę pracy z rodziną oraz zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
 • terapię pedagogiczną i terapię uzależnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Dzięki temu kierunkowi można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia oraz sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania działalności uodporniającej i chroniącej dzieci i młodzież przed niszczącymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętność stawiania diagnoz, określania etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, formułowania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych albo resocjalizacyjnych do stosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie historii kultury i techniki, metod oraz technik aktywności twórczej, psychologii widzenia oraz zasad kompozycji i perspektywy. Dodatkowym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są włączpne w program studiów elementy technologii informatycznych.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Są sposobem na podniesienie kwalifikacji potrzebnych dla pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, zgodnie z podstawowymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana placówka oświatowa. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

To kolejny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Studia wyposażają przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobywanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowych kontekstów wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, a także do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, zdolne do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych osób.

Socjoterapia

Podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, a także zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowania więzi międzyludzkich, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Słuchacze zaznajamiają się z teorią i praktyką z niżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych oraz emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych podczas pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

Studenci tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, które dotyczą udzielania pomocy innym w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Surdopedagogika

Kierunek umożliwiający uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnoprawnym ośrodkiem słuchu. Upoważniają tym samym dozajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym. Umożliwiają też pracę w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciela wspomagającego.

Tyflopedagogika

Studenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych orazrewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwenci uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia umożliwiają też zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach posiadających wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii oraz pielęgniarstwa. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych zabiegów medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej. Słuchacze nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego oraz psychomotorycznego dziecka, neurologicznych determinant rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej i diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny segment programu poszerza wiedzę o psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym edukuje w zakresie ograniczeń wczesnej diagnozy, a także terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Regulacje prawne w polskim systemie kształcenia wymagają obowiązkowego nauczania języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauki języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych posiada nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego posiadający świadectwo znajomości języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym (B2) oraz który ukończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji pedagodzy mają czas do 2020r.). Z myślą o tych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało bardzo rozbudowaną ofertę opisywanego kierunku, w której znajdują się m.in.:

 • podstawy glottodydaktyki,
 • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
 • elementy historii oraz kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
 • kształcenie przedmiotowo-językowe,
 • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
 • liczne warsztaty metodyczne,

Wiedza o kulturze dla nauczycieli

Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej i kompetencje do przeprowadzania programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, jak również prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych powiązanych z kulturą regionalną. Będą także gotowi do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

Wiedza o społeczeństwie

Kierunek ten jest przeznaczony dla tych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, głównie nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują uzupełnienia kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełenieniem wiedzy politologicznej, w tym pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, lub dziennikarzy. W zakresie tematycznym studiów ujęto zagadnienia związane z takimi tematami jak:

 • społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
 • współczesna myśl polityczna i problemy współczesnego świata,
 • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
 • stosunki międzynarodowe: polityczne i gospodarcze,
 • teoria polityki i marketing polityczny,
 • ochrona własności intelektualnej.

Wychowanie do życia w rodzinie

Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kierunku uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa oraz rodziny, zachęca też do własnych, twórczych poszukiwań i kreowania przekonań mających oparcie na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z dziedzin rozmaitych dyscyplin wiedzy związanych z zagadnieniami opisującymi współczesną rodzinę. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Tematyka zajęć obejmuje między innymi:

 • prawo małżeńskie i rodzinne,
 • metodykę nauczania przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
 • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
 • socjologię małżeństwa i rodziny,
 • psychologię małżeństwa i rodziny,
 • treningi komunikacji.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne